ALGEMENE AANKOOPVOORWAARDENArtikel 1.  Algemene bepalingen

 1. Behoudens andersluidende overeenkomst zijn op de verbintenissen aangegaan door de vzw Emmaüs - AZ SINT-MAARTEN (hierna de klant) uitsluitend deze voorwaarden van toepassing, met uitsluiting van de voorwaarden afkomstig van de leverancier.
 2. Alle bepalingen vermeld op de bestelbon alsook op de bijlage ‘algemene voorwaarden’ worden beschouwd als aangenomen door de leverancier indien deze laatste niet schriftelijk en binnen de acht dagen na verzending van de bestelling zijn opmerkingen kenbaar maakt aan de klant.
 3. Indien het één van deze voorwaarden aan rechtskracht zou ontbreken, blijven de andere voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Artikel 2. Bestellingen

 1. De leverancier zendt binnen een termijn van 24 uur na verzending van de bestelling een orderbevestiging, met bevestiging van de leveringstermijn. Bij gebreke aan een tijdige orderbevestiging wordt de leverancier geacht akkoord te gaan met de door de klant vooropgestelde leveringstermijn.
 2. Indien een artikel niet kan geleverd worden, brengt de leverancier de klant binnen een termijn van 48 uur schriftelijk op de hoogte. Na akkoord kan de leverancier een alternatief leveren van dezelfde of betere kwaliteit zonder meerkost.
 3. Elke bestelling moet volledig in een éénmalige levering worden uitgevoerd, zoniet dient elke wijziging duidelijk vermeld te worden op verzendnota en factuur.

 

Artikel 3. Transport en leveringen

 1. De goederen worden vervoerd voor risico van de leverancier.
 2. Alle leveringen gebeuren franco het leveringsadres vermeld op de bestelbon en binnen de openingsuren vermeld op de bestelbon. Het normale afleveringsadres is Centraal Magazijn p/a Spoorweglaan 29 te 2570 Duffel en dit op werkdagen tussen 08:00 en 16:00, tenzij anders vermeld op de bestelbon.
 3. Elke levering dient vergezeld te zijn van een leveringsbon/verzendnota, waarop minstens het nummer van de bestelbon besteldienst, artikel(s) en artikelnummer(s), hoeveelheid en de besteldatum dienen worden aangebracht.
 4. De klant aanvaardt geen kosten voor verpakking van gelijk welke aard.

 

Artikel 4. Leveringstermijn

 1. De leveringstermijn wordt afzonderlijk bepaald op de bestelbon.
 2. Deze termijn begint te lopen de dag volgend op de dag dat de leverancier de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen van de klant.
 3. De leverancier garandeert het bestelde goed te leveren binnen de gestelde termijn.Artikel 5. Aanvaarding

 1. De aanvaarding van goederen gebeurt slechts na effectieve controle in het magazijn van de klant.
 2. De kwijting verleend door de werknemers van de klant, heeft slechts waarde wat betreft het aantal colli en hun schijnbare staat.
 3. De klant behoudt ten allen tijde het recht voor om de goederen te weigeren, de betaling van de factuur te schorsen, schadevergoeding te eisen en de bestelling te annuleren:
  • Indien de levering niet gebeurt binnen de op de bestelbon vermelde leveringstermijn
  • Indien de levering niet beantwoordt aan de in de bestelling vastgestelde bepalingen en vereisten.
 4. Goederen die na onderzoek beschadigd blijken, zullen door de leverancier opgehaald worden. De leverancier zal de klant onmiddellijk een creditnota bezorgen voor de waarde van de teruggezonden goederen.

 

Artikel 6. Aansprakelijkheid - vrijwaring

 1. De leverancier garandeert dat de verkoop of het gebruik van de bestelde goederen geen inbreuk maakt op rechten van derden. Hij neemt de volledige productaansprakelijkheid op zich voor de door hem geleverde goederen.
 2. Door de aanvaarding van de bestelling van de klant, verplicht de leverancier er zich toe de klant te vrijwaren tegen alle rechtsvorderingen die zouden kunnen ingesteld worden en om al de hierop betrekking hebbende kosten, boeten en veroordelingen op zich te nemen.
 3. De leverancier is verantwoordelijk voor de schade die het gevolg is van de door hem of voor zijn rekening uitgevoerde prestaties, de levering en de plaatsing van de goederen.Artikel 7. Wijziging - annulatie

De klant behoudt zich het recht voor bestellingen te wijzigen of te annuleren in geval van brand, ongevallen, stakingen, staatsburgerlijke daden en in het algemeen wegens overmacht.Artikel 8. Facturen en betalingsvoorwaarden

 1. Elke factuur dient in tweevoud te worden opgemaakt en te worden verzonden aan het op de bestelbon vermelde facturatieadres. Elke bestelling dient in eenmaal gefactureerd te worden tenzij anders vermeld voor facturatie in schijven.
 2. Op elke factuur dient het bestelbonnummer, de dienst, het artikelnummer, de hoeveelheid, het leveringsadres en de prijs te worden vermeld en dient, indien van toepassing, de ondertekende prestatiebon als bijlage te worden gehecht. Facturen die niet voldoen aan de hier opgegeven specificaties worden onverwijld teruggestuurd met de vermelding van de motivatie en dit zonder dat aan de klant enige intrest wegens laattijdige betaling kan worden aangerekend: de betalingstermijn wordt opgeschort tot op het ogenblik dat de klant, de correct opgesteld factuur (desgevallend met bijlagen) ontvangt.
 3. De betaling gebeurt binnen een termijn van 60 kalenderdagen, volgend op de dag van ontvangst van de factuur door klant.
 4. Bij laattijdige betaling is de klant na voorafgaandelijke en aangetekende ingebrekestelling, uitsluitend de wettelijke interestvoet verschuldigd.
 5. De klant is een gemengd btw plichtige. Het btw nummer is BE 0411.515.075.
  Voor bestellingen buiten België gelden de regels van de intra communautaire verwerving en de vat package. Dit impliceert dat geen btw mag aangerekend worden door de leverancier tenzij onder de uitzonderingen van de vat package (levering van diensten zonder verlegging van heffing naar plaats van de afnemer van de dienst).
  Voor bestellingen binnen België gelden voor werken in onroerende staat de regels van KB Nr 1 artikel 20. Dit impliceert dat voor werken in onroerende staat geen btw mag aangerekend worden.
 6. Facturen kunnen pas toegezonden worden na levering van de goederen. 

 

Artikel 9. Veiligheid

 1. De leverancier zal enkel goederen en diensten leveren conform de verplichtingen en voorschriften inzake veiligheid.
 2. Indien er bijlagen aan de bestelbon worden toegevoegd met verplichtingen en voorschriften inzake veiligheid, maken deze integraal deel uit van de aankoopvoorwaarden.

 


Artikel 10. Confidentialiteit

De leverancier onthoudt zich er van de klant te gebruiken als referentie, dan wel enige informatie die hem ter beschikking gesteld werd of waarvan hij heeft kennisgenomen door te geven aan derden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de klant. Deze vertrouwelijkheid omvat de relatie leverancier – klant in al zijn facetten.

 

Artikel 11. Geschillen

Elk geschil over de totstandkoming, de interpretatie, de uitvoering of de beëindiging van de bestelling behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.