TheA biedt een dagbehandelingsaanbod voor twintig kinderen en jongeren van twee tot en met zestien jaar. We richten ons tot op kinderen en jongeren met (een vermoeden van) een psychiatrische/psychische problematiek waarbij de reeds aanwezige (ambulante) hulpverlening onvoldoende blijkt te zijn. Een opname kan 12 weken duren en wordt vastgelegd in overleg met de betrokken kinder- en jeugdpsychiater.

Er wordt een afgestemd aanbod uitgewerkt binnen het programma van de dagbehandeling. Hierbij wordt vertrokken van de hulpvraag van ouders, kind/jongere en de ambulante hulpverlening.

Binnen onze dienst gaan we samen aan de slag, met zowel het kind/ de jongere, zijn (ruime) context, alsook de betrokken hulpverlening. Het gezin/de betrokken zorgfiguren worden minstens één halve dag (bij de pubers) en één hele dag (bij de kleuters en de lagere schoolgroep) per week verwacht om deel te nemen aan een gezinspsychiatrisch groepsprogramma. De betrokken hulpverlening wordt daarnaast verwacht om deel te nemen aan zowel intake, procesoverleg en doorstroomoverleg om samen met ons team na te denken over de vervolgbegeleiding van de jongere.

Leefgroepen

Er zijn drie aparte leefeenheden:

  • KD: de peuter-kleutergroep voor zes kleuters
  • OK: de lagere schoolgroep voor zeven tot acht lagere schoolkinderen
  • ID-atelier: de pubergroep voor acht tot negen pubers

Een duidelijke en goede organisatie van elke leefgroep, met een vaste dagstructuur afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de kinderen of jongeren, moet een draagvlak creëren voor het ruimere therapeutisch aanbod.

Die duidelijke en vaste structuur heeft als doel een veilige en voorspelbare omgeving te creëren waarbinnen er ruimte is voor een diagnostisch en therapeutisch proces.

Therapeutische werkvormen en stromingen

Om een klimaat van speelsheid, creativiteit en verandering te kunnen garanderen, zal er binnen TheA gewerkt worden vanuit verschillende therapeutische werkvormen en stromingen:

  • gezinstherapie
  • psychotherapie
  • creatieve therapie
  • psychomotore therapie
  • muziektherapie

Bovenstaande therapievormen worden zowel individueel als in groep aangeboden. Doorheen de dagopname zal gezocht worden welke werkvormen het meest aansluiten bij de noden en talenten van elk kind om zo groei- en ontwikkelingskansen te optimaliseren.

Onderwijs

Daarnaast erkennen we ook de centrale plek van het onderwijs in het leven en de ontwikkeling van ieder kind. We voorzien dan ook een geïntegreerd onderwijsaanbod binnen de werking, met de nadruk op het verkennen van de mogelijkheden en kwetsbaarheden van de kinderen en jongeren binnen deze context.

Tijdens de dagbehandeling stellen onze leerkrachten een individueel leerplan op met als mogelijke doelstellingen:  de onderwijsbehoeften in kaart brengen, de leerachterstand beperken, de integratie of re-integratie in het onderwijs voorbereiden, … . Zij zullen doorheen de opname het contact met school en CLB onderhouden. Daarnaast kunnen zij, waar nodig, ondersteunen bij het bijhouden van de gemiste leerstof.