Overslaan en naar de inhoud gaan

Patiëntenzorg

In de pijler 'patiënt' bekijken we wat onze patiënt in 2025 van AZ Sint-Maarten mag verwachten. Hoe willen we dat patiënten AZ Sint-Maarten ervaren? Wat zijn de topthema's waarop we willen inzetten om de beleving en tevredenheid van de patiënt te maximaliseren? Op welke veranderende patiëntenverwachtingen willen we inspelen?

 • AZ Sint-Maarten staat voor een persoonlijke en respectvolle aanpak van de patiënt en zijn zorgbehoefte. Klantvriendelijkheid loopt als rode draad doorheen elk contact met de patiënt. We kijken ook naar de mens achter de patiënt: zijn wensen, noden, culturele en levensbeschouwelijke achtergrond.
 • De hedendaagse patiënt wil betrokken worden. De AZ Sint-Maarten-patiënt participeert in het zorgproces. Patiëntgerichte zorg betekent de patiënt actief en op transparante wijze informeren en betrekken. Digitalisering ondersteunt de bijdrage van de patiënt aan zijn zorgproces.
 • Patiëntveiligheid staat centraal in elke stap van de zorgverlening. Hierbij krijgt elke patiënt de juiste zorg op de juiste plaats en heeft de patiënt een actieve rol op vlak van patiëntveiligheid.
 • We focussen op elk moment op efficiënte en veilige patiëntenzorg. Dit realiseren we door doelgerichte digitalisering, uitgewerkte - evidence based - zorgprocessen, professioneel handelen en (interdisciplinaire) samenwerking binnen en buiten het ziekenhuis.

Medewerkersbeleid

In de pijler 'medewerker' gaan we in op wat een goed personeelsbeleid in 2025 moet kenmerken. Wat moeten onze ambities zijn en welke stappen moeten we zetten zodat AZ Sint-Maarten ook in 2025 een fijne, motiverende en aantrekkelijke werkomgeving is? Zowel voor de huidige als voor toekomstige medewerkers.

 • We willen van AZSTM een dynamische, diverse en boeiende werkomgeving maken waardoor we de beste mensen aantrekken en behouden. Een heldere missie en visie, een hedendaags HR-beleid, een warme en professionele organisatiecultuur, ruimte voor innovatie en digitalisering, (multidisciplinaire) samenwerking, opleiding en ontwikkeling zijn hiervoor hefbomen.
 • We staan borg voor gemotiveerde, betrokken en waardevolle medewerkers die hun talenten maximaal kunnen ontplooien. We willen dit realiseren door medewerkers te betrekken, een open feedbackcultuur en kansen te bieden voor professionele en persoonlijke groei. Dit doen we met respect voor de balans werk-privé.
 • Elke medewerker kent en draagt zijn steentje bij tot de waarden (OSKAR) en organisatiedoelstellingen van AZ Sint-Maarten. Iedereen draagt binnen zijn mogelijkheden bij tot kwaliteitsvolle zorg, een goede werksfeer en een financieel gezond ziekenhuis.
 • AZ Sint-Maarten staat voor een cultuur van 'continue verbeteren'. Elke medewerker verdient de gepaste informatie, een open aanspreekcultuur en gepaste begeleiding/coaching. Dit doen we op een gestructureerde manier vanuit een project- en procesaanpak en goed gedocumenteerde en toegankelijke beslissingen en werkafspraken.

Organisatieontwikkeling

In de pijler 'ziekenhuis' bekijken we AZ Sint-Maarten als organisatie. Wat zal onze werking typeren in 2025?

Wat is onze aanpak om onze doelen op korte en op lange termijn na te streven? Wat moeten onze belangrijkste aandachtspunten zijn om als organisatie nog steeds waardevol en relevant te zijn in 2025?

 • Onze DNA-waarden OSKAR (openheid, samenwerking, kwaliteit, ambitie en respect) vormen de bouwstenen voor het gedrag van alle medewerkers in ons ziekenhuis. Onze DNA-waarden liggen aan de basis van hoe we intern omgaan met elkaar, hoe we omgaan met onze patiënten en met externe relaties. Ze zijn herkenbaar in de identiteit die we uitdragen.
 • Continue verbeteren is een vaste waarde in onze ziekenhuiswerking in het algemeen en in de organisatie van een veilige en kwalitatief uitstekende zorg in het bijzonder. We hebben aandacht voor operationele efficiëntie. Door opvolging van indicatoren, zelfreflectie en kwaliteitsmetingen op processen, resultaten en klantenbeleving streeft AZ Sint-Maarten voortdurend een hoog niveau na inzake geleverde diensten, zorg- en ondernemingsresultaten.
 • Projectmatig werken is ingebed in de werking van ons ziekenhuis. We focussen op verbeter- en toekomstprojecten die bijdragen tot de realisatie van onze visie en kernopdracht en hanteren daarbij de afgesproken projectmethodiek.
 • We mikken op een financieel gezond AZ Sint-Maarten. De financiële impact op korte en lange termijn wordt meegenomen in elke beslissing die we nemen. We verwachten van elke ziekenhuismedewerker dat hij de materiële en immateriële middelen die AZ Sint-Maarten ter beschikking stelt op een verantwoorde, correcte en efficiënte manier hanteert.

Onze maatschappelijke rol

In de pijler 'maatschappij' gaan we in op de maatschappelijke rol van AZ Sint-Maarten. Wat moeten onze ambities zijn en welke stappen moeten we zetten zodat AZ Sint-Maarten door de brede maatschappij ook in 2025 ervaren wordt als een kwaliteitsvolle en relevante partner in de gezondheidszorg.

 • AZ Sint-Maarten staat voor een maatschappelijk relevant, toegankelijk en kwalitatief zorgaanbod op regionaal en supra-regionaal niveau. We monitoren voortdurend maatschappelijke, medische en technologische evoluties en innovaties om ons zorgaanbod op elk moment actueel te houden.
 • Moderne gezondheidszorg staat voor samenwerking. Ons ziekenhuis moet op elk moment een betrouwbare schakel zijn in het totale zorgtraject van de patiënt. Door het betrekken van de patiënt, zijn directe omgeving en andere zorgverleners en -instanties tillen we als ziekenhuis kwaliteitsvolle zorg naar een hoger niveau.
 • AZ Sint-Maarten wil een rol spelen in de opleiding van toekomstige medische, paramedische, verpleegkundige en zorgondersteunende medewerkers. We geloven erin dat samenwerking met onderwijs- en opleidingsorganisaties een verrijkend effect heeft voor alle partijen.
 • AZ Sint-Maarten onderschrijft de door de VN (Verenigde Naties) opgestelde duurzame ontwikkelingsdoelstellingen alsook de voor de sector afgesloten klimaatengagementen. Ons ziekenhuis rekent het tot haar verantwoordelijkheid niet alleen zorg te dragen voor de hulpvragers van heden maar ook voor de toekomstige generaties. Hiervoor zal jaarlijks een maatschappelijk verantwoord klimaatvisieplan worden opgemaakt met concrete actiepunten.