nieuwbouw

Met het nieuwe hypermoderne ziekenhuis tilt AZ Sint-Maarten de medische zorg in de Mechelse regio naar een nog hoger kwaliteitsniveau. Algemeen directeur Jan Ennekens knipte op vrijdag 8 juni 2018 in aanwezigheid van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, en Maggie De Block, federaal minister van Volksgezondheid, het figuurlijke lint in de nieuwbouw door.

Het nieuwe ziekenhuis omvat 654 hospitalisatiebedden (ca. 50% bedden in eenpersoonskamers), 96 plaatsen daghospitalisatie en een sterk uitgebouwde raadplegingsactiviteit (in vaktermen ‘polikliniek’).

Een nieuwe kijk op het ziekenhuis

“De nieuwbouw was een unieke gelegenheid om de ziekenhuiswerking te herorganiseren en de infrastructuur zo goed mogelijk af te stemmen op actuele evoluties", aldus Jan Ennekens.

"Denk maar aan de toename van de medisch-technische mogelijkheden, een evolutie naar nog meer specialismen, de vergrijzing van de bevolking en de toenemende zorgzwaarte door o.a. de verkorting van de opnameduur."

Ook de druk vanuit de overheid neemt toe en vertaalt zich in steeds meer organisatorische en infrastructuureisen.

Alle medische disciplines op één locatie

“Medische zorg is onze kernopdracht. Met de verhuis naar één campus realiseren we verschillende voordelen. Nu moesten we patiënten soms verwijzen naar andere campussen. Voortaan vinden ze het volledige zorgaanbod op één locatie", zegt Birger Jespers, hoofdarts en medisch directeur.

“ We hebben dit aanbod ook kunnen verbreden met zeer gespecialiseerde diensten. Het samenvoegen van de drie campussen zal bovendien een extra impuls geven op het vlak van multidisciplinaire samenwerking. Hiermee kunnen we de zorgkwaliteit nog verbeteren.”

Vernieuwingsoperatie

AZ Sint-Maarten stak een extra tandje bij met 12 miljoen euro hightech investeringen die bijdragen tot het innovatieve karakter van het ziekenhuis.

Het digitale operatiekwartier spreekt tot de verbeelding. De dienst radiotherapie beschikt over twee lineaire versnellers van de laatste generatie. Ook de medicatiedistributie zal een pak efficiënter en veiliger verlopen dankzij o.a. robotisering.

“Maar we zijn niet alleen innovatief inzake techniek, we hebben ook veel aandacht besteed aan comfort, privacy, ergonomie, milieu en veiligheid", vult Birger Jespers aan.

"Wat dit voor de patiënt betekent? De vele glaspartijen bieden een bijna continu contact met de buitenwereld. Per type patiënt werd dan ook een ander type van kamer uitgewerkt met alle moderne comfort. Elke opgenomen patiënt beschikt over eigen sanitair en ligt aan het raam met uitzicht op het groen, elke patiënt heeft ook een eigen internet-tv met tal van functies, verpleegkundige oproepen zal vlotter en efficiënter gaan, … In onze visie spreken we over een healing environment. “

Een zorggestuurd gebouw

“Met het oog op een efficiënte werking werden de circulatiestromen van de verschillende gebruikers (patiënten, bezoekers, medewerkers, logistiek, leveranciers) in kaart gebracht", vervolledigt Jan Ennekens. 

"Dit werd vervolgens vertaald in een slimme indeling. De zorgboulevard, toegankelijk via de hoofdingang, vormt de kern van het ziekenhuis. Van hieruit zijn alle diensten vlot toegankelijk dankzij een duidelijke signalisatie.”

Diensten die vaak met elkaar te maken hebben, liggen ook naast, boven of onder elkaar. “Zo sluit spoedgevallen aan op medische beeldvorming. Medische beeldvorming maakt op zijn beurt deel uit van het poliklinisch gebeuren. Het chirurgisch dagziekenhuis sluit aan bij het operatiekwartier en de endoscopie-eenheid om ook hier de patiëntenstroom vlot te laten verlopen."

Toekomstgericht

Het nieuwe ziekenhuis is het sluitstuk van twee opeenvolgende fusies. De voorbije vijftien jaar heeft AZ Sint-Maarten ingespeeld op het overheidsbeleid op het vlak van schaalvergroting en zorgafstemming binnen de regio.

Op 1 januari 1999 ontstond AZ Sint-Maarten uit de fusie tussen AZ Sint-Jozef in Mechelen en AZ Sint-Norbertus in Duffel. Op 30 juni 2006 werd daar het zorgaanbod van het Dodoensziekenhuis in Mechelen aan toegevoegd.

Zo levert AZ Sint-Maarten een concrete bijdrage aan een optimale zorgafstemming in de regio. En dat binnen een kwaliteitsvol en economisch verantwoord kader.

“Dit stopt ook niet wanneer we straks naar het nieuwe ziekenhuis verhuizen. ‘Samenwerking’ blijft hoog op de agenda staan. Met huisartsen, thuisverpleging, … Met de huisartsenwachtpost die vanaf 1 december 2018 in ons ziekenhuis actief zal worden", besluit Jan Ennekens. "En door mee onze schouders te zetten onder een ziekenhuisnetwerk voor de regio Mechelen, Bonheiden, Lier, Vilvoorde. Zo vermijden we overinvesteringen in dure apparatuur. Beschikbare financiële middelen worden zo op een optimale manier ingezet.”